Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Partycupcakes een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 2. Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
 3. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

 
 
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle door Partycupcakes gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst tussen Partycupcakes en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Partycupcakes is bevestigd, dan wel doordat Partycupcakes geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst is Partycupcakes gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Partycupcakes het recht de opdracht te weigeren.

 
 
Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, tenzij anders vermeld.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Partycupcakes gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
 5. Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 5. Levering

 1. Partycupcakes streeft er naar om uw bestelling binnen 7 werkdagen af te leveren met een maximale levertijd van 30 dagen (Wet Koop op afstand), tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan zsm. op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling te annuleren. Bij annulering zal Partycupcakes binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten.
 2. Aan de leveringsplicht van Partycupcakes zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.
 3. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.
 4. Partycupcakes levert ALLEEN in Nederland. Neem voor ANDERE LANDEN contact op via de mail info@partycupcakes.nl

 


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

 1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Partycupcakes, blijft het geleverde eigendom van Partycupcakes.
 2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Partycupcakes heeft voldaan. Door Partycupcakes afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Partycupcakes zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent Partycupcakes hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Partycupcakes alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 75,00 per dag verbeurt.
 4. Ingeval Partycupcakes het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
 5. Koper is verplicht Partycupcakes direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Partycupcakes geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Partycupcakes verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 75,00.

 
 
Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

 1. Partycupcakes behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de koper:
 2. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
 3. enige (betalings-)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Partycupcakes eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
 4. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
 5. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
 6. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Partycupcakes daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
 7. De post “winstderving” bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 75,00 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” heeft de hoogte van de wettelijke rente.

 

Artikel 8. Risico-overgang

 1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.
 2. Het door Partycupcakes geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

 
 


Artikel 9. Garantie

 1. Behoudens een eventuele fabriek- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.
 3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde:
  1. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
  2. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
  3. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
 4. Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van Partycupcakes de wettelijke bepalingen.

 
 
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Partycupcakes aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor Partycupcakes aansprakelijk is.
 2. De aansprakelijkheid van Partycupcakes is beperkt tot het factuurbedrag.
 3. Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Partycupcakes noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Partycupcakes verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Partycupcakes.
 4. Partycupcakes is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Partycupcakes of haar werknemers.
 6. Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van Partycupcakes. de wettelijke bepalingen.
 7. Bij de website en de webwinkel van Partycupcakes zijn overeenkomstig artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens, passende maatregelen getroffen om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Partycupcakes aanvaard geen aansprakelijk voor schade aan derde die ontstaan is als gevolg van buiten haar schuld om door derden onrechtmatig verkregen persoonsgegevens.

 
 
 
Artikel 11. Diefstal of Fraude

 1. Ingeval van diefstal of fraude wordt door Partycupcakes altijd aangifte gedaan bij de politie. De schade, veroorzaakt door de pleger wordt door Partycupcakes volledig op de pleger verhaald.

 
 
Artikel 12. Betaling

 1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden vóór levering, hetzij contant, hetzij op een door Partycupcakes aangewezen bank- of girorekening.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
 3. Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.
 4. Indien Partycupcakes het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen na plaatsing van de order van koper heeft ontvangen, wordt de order geannuleerd en de koopovereenkomst ontbonden.

 
 
Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Partycupcakes wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, in- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Partycupcakes redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
 2. In geval van overmacht is Partycupcakes gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Partycupcakes tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.
 3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
 4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Partycupcakes gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Partycupcakes niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

  
Artikel 14. Klachten

 1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Partycupcakes zijn gebracht.
 2. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Partycupcakes zijn gebracht.
 3. Indien de klacht door Partycupcakes juist wordt bevonden, zal Partycupcakes de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
 4. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Partycupcakes is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met Partycupcakes heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Partycupcakes terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

 

 
 
Artikel 15. Merk- en handelsnaam

 1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Partycupcakes in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Partycupcakes.
 2. Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Partycupcakes nauwgezet opvolgen.
 3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 50.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van Partycupcakes volledige schadevergoeding te vorderen.

 
 
Artikel 16. Retourzendingen, Recht van retour

 1. Retourzendingen zijn uitsluitend mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn.
 2. De kosten voor retourzendingen komen ten laste van de verzender. Partycupcakes restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.
 3. Indien retourzendingen zonder toestemming van Partycupcakes geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
 4. Retourzendingen zonder toestemming van Partycupcakes ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.
 5. In het geval van een retourzending zal door Partycupcakes het volledig betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de koper worden uitgekeerd. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door Partycupcakes gespecificeerd adres.

 6. In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden.


 
Artikel 17. Verzendprocedure
Verzenden & retourneren


1.Wij verzenden via PostNL. De artikelen zullen zo snel mogelijk na ontvangst van betaling worden verstuurd. Gemiddeld is dit bij verzending binnen Nederland uiterlijk 7 werkdagen nadat de betaling is bijgeschreven op ons rekeningnummer (uitgezonderd artikelen waarbij een levertijd staat vermeld in de omschrijving van het artikel).

2.Indien een artikel onverhoopt bij ons uit voorraad blijkt te zijn, zullen we uiteraard trachten u zo snel mogelijk per email hierover in te lichten.

3.Verzendkosten voor brievenbuspost is een vast bedrag van € 3,99. Past het aantal mallen niet in één envelop, verzend Partycupcakes uw bestelling in 2 (of meerdere) enveloppen.
4.Verzenden naar het buitenland is eventueel mogelijk na overleg per e-mail.


Klopt er iets niet?
Mocht er met de inhoud van pakket iets mis zijn gegaan, verzoeken wij u in zsm contact op te nemen met Partycupcakes via email info@partycupcakes.nl
 

Retourneren

Partycupcakes accepteert retourzendingen mits:

 1. De annulering van uw bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling schriftelijk (email is ook goed) is aangemeld bij Partycupcakes.
 2. Het artikel in oorspronkelijke, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert en in de originele verpakking zit.
 3. Het artikel, voldoende gefrankeerd, binnen 14 dagen na het schriftelijk (email is ook goed) annuleren van uw bestelling, aan Partycupcakes geretourneerd is.

Kosten voor de retourzending dient u zelf te betalen. Ook draagt u zelf het risico van retourzending.

Partycupcakes zal er zorg voor dragen dat het complete factuurbedrag, inclusief de verzendkosten (niet van het retour zenden) binnen 14 dagen na aanmelding van uw annulering op uw rekening wordt teruggestort, mits het artikel weer in ons bezit is.

 
Adres retourzendingen:
   Partycupcakes

Zijdeweg 53

2811 PD Reeuwijk
 
Bankrekeningnummer/BIC code:

 

IBAN NL65 RABO 0179 9110 90

   BIC RABONL2U

 
 
Artikel 18. Workshops

Via de website www.partycupcake.nl zijn de workshops te boeken. Soms worden de mini sloffen aangepast naar het seizoen of een feestdag (Halloween, Sinterklaas, Kerst), dit staat aangegeven op de website.

De workshops worden gegeven bij mij thuis in de keuken, daar is plek voor maximaal 6 personen. De workshops gaan door bij minimaal 4 personen.

De duur van de workshops is ongeveer 2,5 á 3 uur, maar houd rekening met een eventuele uitloop.

De kosten van deze workshop zijn 35 euro per persoon. Dit is inclusief een kop thee/koffie/fris, iets lekkers en natuurlijk je zelfgemaakte mini sloffen en bijbehorende recepten.

Wil je graag met je eigen groepje een workshop volgen dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Neem dan even contact op via het contact formulier.

Annuleren of afmelden graag zo snel mogelijk van te voren. In overleg kiezen we dan een andere datum. Annuleer je 24 uur van te voren, dan is Partycupcakes genoodzaakt 50% van de kosten in rekening te brengen in verband met de aanschaf van producten en de nodige voorbereidingen. LET OP een workshop is niet gegarandeerd als er geen betaling heeft plaatsgevonden.

Wanneer er onvoldoende inschrijvingen voor een workshop zijn, zal deze geannuleerd worden. Ook bij ziekte of andere onverwachte afwezigheid van de docent kan dit plaatsvinden. In overleg kiezen we een andere datum. Blijkt dit niet mogelijk dan vindt alsnog restitutie plaats.

Je hoeft bij het bestellen van een workshop geen verzendkosten te betalen. Kies bij het afrekenen voor de optie 'Afhalen in Reeuwijk’ dan worden er geen verzendkosten berekend.

Tijdens de workshop werk je met een aantal producten die je bij ons ook kunt aanschaffen, zoals de kanoringen en de springerle mallen. We hebben helaas geen pinautomaat dus neem voldoende contant mee. Je kan er ook voor kiezen om de springerle mallen van te voren te bestellen en ze na de workshop mee te nemen. Kies bij je bestelling op de website dan voor ‘afhalen in Reeuwijk’, dan zorg ik dat ze klaarliggen voor je.

Artikel 18. Contact


Partycupcakes

Zijdeweg 53

2811 PD Reeuwijk

06-12030891
info@partycupcakes.nl
www.partycupcake.nl/www.partycupcakes.nl
 

 
Partycupcakes is een geregistreerde handelsnaam, geregistreerd onder  KvK nummer: 57149690, BTW nummer NL175343911B01